Biotechnology for health & beauty

Research Commercialization

การนำงานวิจัยผลักดันสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการเป็นจุดมุ่งหมายหลักของ QuaTech (ควอเทค) เราให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจในการดำเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถนำงานวิจัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมในมิติต่างๆของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ เพราะความมุ่งมั่นในจุดมุ่งหมายหลักของเราทำให้กระบวนการสร้างนวัตกรรมของเราออกแบบมาเพื่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

Turn Knowledge To Sustainable Business Growth

การเติบโตอย่างยั่งยืนคือการเติบโตไปพร้อมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศน์ของธุรกิจในระยะยาว การจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้จึงจำเป็นต้องคำนึงต่อผลกระทบจากการทำธุรกิจกับผู้บริโภค กับสังคม กับสิ่งแวดล้อม กับพันธมิตรทางธุรกิจ กับนักลงทุน กับพนักงาน ซึ่งการนำความรู้จากงานวิจัยเชิงลึก หรือเทคโนโลยีอันทันสมัยมาพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การรู้จักความรับผิดชอบต่อสังคม การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจทำให้ QuaTech (ควอเทค) เป็นบริษัทที่ตอบโจทย์ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามที่ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายผู้ประกอบการและผู้บริโภค

Discovery The Best Of Local Resources
Sustainable growth for all stakeholder

Create your path to innovation

ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมสำหรับของธุรกิจของคุณ ต้องเริ่มจากเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญอย่างมากในการวางแผนสำหรับการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด หลังจากนั้น เมื่อเห็นโอกาสในตลาดแล้วกลับมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดแข็ง รวมถึงข้อจำกัดของธุรกิจของคุณสำหรับการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง ด้วยการใช้ความเป็นตัวตนของธุรกิจสะท้อนผ่านนวัตกรรมที่คุณวางแผนไว้ และสุดท้ายคือการเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหมและเลือกใช้เทคโนโลยีให้ตรงกับทรัพยากรที่มีของบริษัท และเลือกเทคโนโลยีที่สร้างมาสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคไปพร้อมกัน โดยที่ QuaTech (ควอเทค) สามารถช่วยให้คุณเข้าใจตลาด เข้าใจจุดแข็งของคุณและเข้าใจเทคโนโลยี เพื่อการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

Understanding market

Understanding
market

ขั้นตอนแรกของการวางแผนในการสร้างงานวิจัย หรือสร้างนวัตกรรม คือการทำความเข้าใจตลาด เข้าใจความหลากหลายของพฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มลูกค้าให้เหมาะสม จะทำให้สามารถออกแบบนวัตกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายกลุ่ม และสามารถประเมินความเป็นไปได้ของนวัตกรรมในแง่ของธุรกิจ

Understanding your resource

Understanding your resource

เมื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจแล้วการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับทรัพยากรและจุดแข็งของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนต่อมา การทำความเข้าใจในจุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัทสามารถนำมาสร้างเป็นกลยุทธในการออกแบบนวัตกรรมที่สะท้อนตัวตนของธุรกิจของคุณ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นทั้งในแค่นวัตกรรมและภาพลักษณ์

Understanding Technology

Understanding Technology

เมื่อเข้าใจตัวตนของธุรกิจและเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย สุดท้ายต้องเข้าใจเทคโนโลยีที่จะนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม ซึ่งการเข้าใจในเทคโนโลยีจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสาขาวิชาต่างๆ มาศึกษาและประยุกต์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของธุรกิจและกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์ในการเลือกเทคโนโลยีที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ทุกฝ่ายได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

Our Articles and Researches

Check out our latest news and articles.