QuaTech For Health And Beauty

QuaTech For Health And Beauty

QuaTech (ควอเทค) มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามตั้งแต่ การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง การพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติด้วยการทำวิจัยเชิงลึก การบริการวิเคราะห์วิจัยวัตถุดิบจากธรรมชาติ การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ การวางแผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงาม การวิเคราะห์เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านอื่นๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม

Adding Value with Dedication

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามจากธรรมชาติเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานวิจัยของ QuaTech (ควอเทค) และยังคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจในระยะยาว เพื่อให้งานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาสร้างโอกาสทางธุรกิจไปพร้อมกับส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทุกขั้นตอนได้ออกแบบให้ผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเป็นไปได้ของนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงสู่อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม
Adding Value with Dedication

Bring The Best Of Active Ingredient

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรสารตั้งต้น สารสกัดที่ออกฤทธิ์ รวมถึงกระบวนการคิดค้นพัฒนาที่มีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้สูตรผลิตภัณฑ์ของ QuaTech (ควอเทค) มีความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรมาตลอดหลายทศวรรษทำให้เข้าใจถึงกระบวนการที่ดีที่สุดในการดึงเอาศักยภาพของสารสกัดชั้นนำทั่วโลกให้มีการออกฤทธิ์ที่เหมาะสม กว่า 1000 สูตรต้นตำรับสำหรับผลิตภัณฑ์ในด้านความงามที่ QuaTech ได้สะสมองค์ความรู้และต่อยอดสู่งานวิจัยพัฒนาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามใหม่ๆอยู่เสมอ

Adding Value with Dedication

Developing to meet global standard

QuaTech (ควอเทค) พัฒนางานวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษไทยในอดีต ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้จากการแพทย์แผนโบราณ การนำสมุนไพรไทยเพื่อบำรุงสุขภาพทั้งเป็นยาและอาหาร  หรืองานวิจัยอันโดดเด่นในแง่ของวิชาการของนักวิจัยไทย การนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงที่ทันสมัย ประกอบกับการนำมาตรฐานการวิจัยการผลิตระดับสากลมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมีเอกลักษณ์

Various innovative formulations

สูตรต้นตำรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค กว่า 1,000 สูตรต้นตำรับที่ผ่านการทดสอบด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐาน QuaTech (ควอเทค) จึงสามารถแนะนำสูตรเฉพาะที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของธุรกิจของคุณให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อสร้างคุณค่าที่เกี่ยวโยงกันทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
Various innovative formulations