QUATECH = QUALITY PLUS + TECHNOLOGY

QuaTech (ควอเทค) คือการก้าวกระโดดควอลิตี้พลัสจากการเป็นผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนำของประเทศไทยสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีจากนานาศาสตร์หลากหลายแขนงทำให้ QuaTech (ควอเทค) สามารถต่อยอดองค์ความรู้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในมิติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากจุดเริ่มต้นจากงานวิจัยเพื่องามความเดินหน้าครอบคลุมงานวิจัยเพื่อสุขภาพทำให้การพัฒนานวัตกรรมตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ QuaTech (ควอเทค) จึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการคิดค้นและค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์จากงานวิจัยในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามที่ผ่านการศึกษามาอย่างยาวนาน

เพราะเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกมิติของทุกย่างก้าวของชีวิต ภารกิจหลักของ QuaTech (ควอเทค) จึงเป็นการศึกษาทำความเข้าใจเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อออกแบบและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจในแต่ละประเภทที่มีทรัพยากรที่แตกต่างกัน ในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถส่งเสริมและขับเคลื่อนธุรกิจที่แตกต่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Natural Ingredient Exploration

การศึกษาค้นหาและค้นคว้าวัตถุดิบธรรมชาติทั่วประเทศไทย เพื่อสะสมองค์ความรู้จากคุณสมบัติพืชพรรณแต่ละประเภทที่มีการบริโภคมาอย่างยาวนานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณทางอาหาร สรรพคุณทางยา สรรพคุณทางด้านการบำรุงผิวพรรณ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าสรรพคุณใหม่ด้วยการวิเคราะห์ทางชีววิทยา ทำให้งานวิจัยสารสกัดเชิงลึกของ QuaTech (ควอเทค) เจาะลึกถึงกระบวนการนำพืชพรรณสมุนไพรต่างๆมาพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
Natural Ingredient Exploration

What QuaTech Offer?

QuaTech Innovation

QuaTech
Innovation

Quatech Innovation เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีทางชีวภาพเชิงลึกมาพัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม อย่างการคิดค้นสูตรตำรับเครื่องสำอางที่มีการทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับนานาชาติ

QuaTech Ingredients

QuaTech
Ingredients

Quatech Ingredients คือสารสกัดนวัตกรรมของควอเทค ที่ได้ผ่านกระบวนการวิจัยสารสกัดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นจากสารกัดธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการสกัดแบบทั่วไป จึงทำให้สารสกัดของควอเทคเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งทางเลือกที่ทั่วโลกยอมรับ

QuaTech Insight

QuaTech
Insight

Quatech Insight คือบริการสำหรับวิจัยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม เป็นการทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของวัตถุดิบและนำมาพัฒนาเป็นสารสกัดที่มีเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึกในการเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในวัตถุดิบต่างๆ เพื่อตอบสนองตลาดในปัจจุบัน

Collaboration with universities

การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและสถาบันวิจัยต่างๆทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพร กระบวนการทำวิจัยเพื่อความงาม อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาค้นคว้า เพื่อการยกระดับการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพและความงามของประเทศไทยโดยเฉพาะ การร่วมมือเป็นการคิดค้นสารสกัดจากพืชท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคให้มีบทบาทในอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ซึ่งทำให้การสร้างนวัตกรรมมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของสารสกัดธรรมดาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Inventing Possibilities and Opportunities

QuaTech มุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการทำความเข้าใจ จุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละธุรกิจในการออกแบบกระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึกที่มีความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละธุรกิจ จะทำให้การสร้างนวัตกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์สะท้อนตัวตนของธุรกิจของคุณ

ด้วยการออกแบบและวางแผนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับธุรกิจของคุณเพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ และการสร้างผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติที่มีความโดดเด่นในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เพราะการลงทุนทางงานวิจัยคือการวางรากฐานในการเติบโตที่สำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน Quatech (ควอเทค) จึงเข้าใจถึงกระบวนการนำงานวิจัยมาต่อยอดทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Our Articles and Researches

Check out our latest news and articles.